Bëhu anëtar

  Për t'u anëtarësuar në VLERA, studenti apo studentja duhet ta bëj pagesën vjetore prej 10€ në xhirollogarinë vijuese : BE46 0688 9726 0636

  Kjo pagesë është e nevojshme për ta pasur një fond minimal të cilin organizata e përdorë për t’i mbuluar shpenzimet administrative si dhe për organizimin e ngjarjeve të ndryshme. Në fillim të çdo viti publikohet raporti financiar ku përfshihen të githa hyrje-daljet financiare të vitit paraprak.

  Mos harro ta shënosh emrin dhe mbiemrin gjatë kryerjes së pagesës!

  Emri (i domosdoshëm)

  Mbiemri (i domosdoshëm)

  Universiteti / shkolla e lartë

  Drejtim i studimeve

  Numri i telefonit

  Email adresa juaj (e domosdoshme)

  Karta e juaj e studentit (e skanuar) apo ndonjë dokument ekuivalent

  Ndonjë koment shtesë

  To use CAPTCHA, you need Really Simple CAPTCHA plugin installed.
  Shkruaje kodin e mësipërm:

  E pranoj rregulloren e Vlerës