Bëhu anëtar

Për t'u anëtarësuar në VLERA, studenti apo studentja duhet ta bëj pagesën vjetore prej 10€ në xhirollogarinë vijuese : BE46 0688 9726 0636

Kjo pagesë është e nevojshme për ta pasur një fond minimal të cilin organizata e përdorë për t’i mbuluar shpenzimet administrative si dhe për organizimin e ngjarjeve të ndryshme. Në fillim të çdo viti publikohet raporti financiar ku përfshihen të githa hyrje-daljet financiare të vitit paraprak.

Mos harro ta shënosh emrin dhe mbiemrin gjatë kryerjes së pagesës!

Emri (i domosdoshëm)

Mbiemri (i domosdoshëm)

Universiteti / shkolla e lartë

Drejtim i studimeve

Numri i telefonit

Email adresa juaj (e domosdoshme)

Karta e juaj e studentit (e skanuar) apo ndonjë dokument ekuivalent

Ndonjë koment shtesë

captcha
Shkruaje kodin e mësipërm:

E pranoj rregulloren e Vlerës